PLANINARSKI SAVEZ ZAGREBA
Savska ulica 137 , 10 000 Zagreb
tel: 01/ 643 1000
planinarski-savez@zg.htnet.hr

TEAM BUILDING
 

UKRATKO PREPORUČAMO

PLANINARSKI DOMOVI NA MEDVEDNICI - link

NAUČITE SE ORIJENTIRATI U PRIRODI I PROSTORU - link
©KOLUJTE SE ZA PLANINSKOG ILI GORSKOG VODIČA - link

PRONAĐITE PLANINARSKO DRU©TVO U ZAGREBU - link


Vrazji prolaz - cvijeće - foto: Gobec Damir

KARTE
Karta vršnog grebena Medvednice
Karta planinarske staze grada Zagreba
Panoramska karta Medvednice
Karta parka Maksimir

Klek zimi - foto: Gobec Damir

USLUŽNE INFORMACIJE
Zet
Samoborček
Hidrometeorološki zavod
Vrijeme Zagreb danas
Vrijeme Zagreb sutra

Bjelolasica - foto: Gobec Damir

ZA ČITATELJE
Knjiga gostiju
Upišite se u knjigu gostiju
Anketa


Orijentacijski klub "Vihor"http://www.sljeme.hr

Na Medvednici je bilo ljudskih naselja već u pretpovijesno doba. U srednjem vijeku zbivanja oko Medvednice vezana su uz Medvedgrad i Susedgrad i dvije urbane jezgre dana±njeg Zagreba: Gradec i Kaptol. Novovjekovna zbivanja na zagorskoj strani vezana su uz feudalne posjede i dvorce u Gornjoj Bistri, Golubovcu i Gornjoj Stubici.

Ime Medvednica prvi put se spominje 1 142. g. u kraljevskoj darovnici Gradecu. Medvednica se naziva i Zagrebačka gora, no to ime ±ume vrijedi samo za onaj njen dio koji je od kraja 16. stoljeća u posjedu grada pa se ponekad naziva i Varo±ka gora, slično kao ±to se ostali dijelovi Medvednice nazivaju Vrabečka, Marku±evečka, Bistranjska i Stubička gora. Ime Sljeme za njen najvi±i dio pojavilo se na kartama krajem 18. stoljeća, jer je narod tako označavao čitavo gorsko bilo.

Rijetko koja europska metropola ima u svojoj neposrednoj blizini park prirode kao ±to ga ima Zagreb - hrvatska metropola.

Do podnoµja Medvednice moµe se doći iz različitih dijelova Zagreba tramvajem i autobusom, a dalje do vrha brojnim označenim planinarskim stazama ±to se na njih priključuju. Nekoliko planinarskih staza vodi do vrha i iz zagorskih naselja. Do njih vode iz Zagreba prigradski autobusi (Jablanovec, Gornja Bistra, Kraljev Vrh) i vlak (Stubičke Toplice, Donja i Gornja Stubica).

Poseban uµitak pruµa voµnja µičarom ±to od 1963. prevozi izletnike od Gračanskog Blizneca do ispod samog vrha Sljemena.

Klimatske prilike na Medvednici tipične su za srednjoeuropsko gorje. Prosječna godi±nja količina oborina je oko 1 300 mm (Zagreb-Grič 840 mm). Zato posvuda ima izda±nih izvora. Prosječna godi±nja temperatura je oko 7oC (Zagreb 12oC). Snjeµni pokrivač traje prosječno godi±nje 100 dana, a najdeblji je u veljači. Skija±ki spustovi pokrivaju se i umjetnim snijegom. Sunca na Medvednici ima zimi znatno vi±e nego u Zagrebu i Zagorju, pa je tada posjećuje najvi±e izletnika.

Prvi planinarski objekt u povijesti hrvatskoga planinarstva bila je drvena piramida podignuta na Medvednici, na vrhu Sljeme 1870. g. Prvi planinarski dom izgrađen je tu ispod vrha daleke 1878. g. Do danas su izgrađeni brojni planinarski i skija±ki domovi te gostionice, uređena izleti±ta, skloni±ta i pje±ačke staze.

O PARKU PRIRODE

Park prirode Medvednica osnovan je 16. lipnja 1981, godine temeljem Zakona o progla±enju zapadnog dijela Medvednice parkom prirode. Proteµe se na području Grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske µupanije.

Povr±ina parka je 22.826 ha. Temeljni fenomen parka su dobro očuvane prirodne ±ume i ±umske zajednice, koje se proteµu se na 14.550 ha ±to čini 64% ukupne povr±ine parka, dok se na ostalom dijelu nalaze voćnjaci, vinogradi, ratarske kulture te različiti izgrađeni objekti.

Parkom prirode Medvednica upravlja Javna ustanova "Park prirode Medvednica» koja je osnovana Uredbom o osnivanju Javne ustanove "Park prirode Medvednica» 8. rujna 1998. godine (N. N. 118/98). Javna ustanova broji ±est zaposlenika a smje±tena je u iznajmljenim prostorijama lugarnice Bliznec u samom parku.

GRANICE PARKA PRIRODE

Granica parka prirode teče zatvorenim cestovnim prstenom, i to: od mosta preko rijeke Krapine kraj Podsuseda cestom preko Jablanovca na Donju Bistru, Gornju Bistru te preko Galekovića, Kraljevog vrha i Strmca na novu cestu Stubičke toplice -Sljeme-Zagreb kraj sela Pila, zatim cestom kroz Stubičke Toplice na Donju Stubicu i Gornju Stubicu uključujući i spomen područje Seljačke Bune, nadalje cestom od Gornje Stubice preko Mateja do prijevoja Laz, odatle Ka±inskom cestom do odvojka za Vugrovec pa preko Vugrovca i Goranaca na Čučerje, odatle cestom do zaseoka Hulec pa do Slanovca i Marku±evačke Trnave, zatim podsljemenskom cestom prema Marku±evcu Bačunu i Bliznecu, Kraljevcu, ©estinama, Luk±iću, Mikulićima, Krvariću i Borčecu pa dijelom Zelenom magistralom prema Bizeku, Goljaku, Dolju i Podsusedu te cestom na početnu točku do mosta preko rijeke Krapine (N.N. Br.24, 16.06.1981)


Sadrµaj broja: Narodne novine, broj 3 / 02, od 11. siječnja 2002.

MINISTARSTVO ZA©TITE OKOLI©A I PROSTORNOG UREĐENJA

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o za±titi prirode ("Narodne novine" br. 30/94 i 72/94), članka 16. stavka 2., Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drµavnih upravnih organizacija ("Narodne novine" br. 48/99 i 15/00), ministar Ministarstva za±tite okoli±a i prostornog uređenja, donosiPRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU U PARKU PRIRODE "MEDVEDNICA"


I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se pitanja za±tite, unapređenja i kori±tenja Parka prirode "Medvednica" (u daljnjem tekstu: Park prirode), te propisuju prekr±aji i određuju upravne mjere za nepo±tivanje odredaba ovoga Pravilnika.

Članak 2.

U ovom Pravilniku u uporabi su pojmovi sa sljedećim značenjem:
- "zaposlenik" je osoba u radnom odnosu koja obavlja određene poslove u Javnoj ustanovi "Park prirode Medvednica",
- "vlasnici i ovla±tenici prava na nekretninama" su fizičke i pravne osobe koje imaju pravo vlasni±tva ili ostvaruju neko drugo stvarno pravo na nekretninama unutar granica Parka prirode,
- "pravne i fizičke osobe koje obavljaju dopu±tene djelatnosti" su trgovačka dru±tva, trgovci pojedinci, obrtnici, zadruge, zaklade i dr., te fizičke osobe koje na području Parka prirode obavljaju registriranu djelatnost, bez obzira gdje imaju registrirano sjedi±te, a imaju dopu±tenje za obavljanje te djelatnosti u Parku prirode,
- "stanovnici" su osobe koje na području Parka prirode imaju svoje prebivali±te, trajno ili privremeno boravi±te,
- "posjetitelji" su planinari, rekreativci, sporta±i, organizirane grupe i dr. koji na području Parka prirode obavljaju neku od dopu±tenih aktivnosti.
- "organizirane grupe" su znanstveno-istraµivačke grupe, ili grupe od najmanje 10 (deset) ili vi±e osoba koje na području Parka prirode borave organizirano u cilju razgledavanja pojedinih prirodnih lokaliteta, ili obavljanja neke od dopu±tenih aktivnosti na području Parka prirode. (±kole, ekskurzije, domaći i strani turisti, i sl.),
- "rekreativne aktivnosti" su planinarenje, ±etnja, jogging, rekreacijsko skijanje i skija±ko trčanje, i dr., koje se provode isključivo radi odrµavanja kondicije i zdravlja, provođenja aktivnog odmora u prirodi, a ne radi postizanja sportskih ciljeva i rezultata, koje ne naru±avaju prirodni sklad i mir na području Parka prirode, te ne dovode u opasnost µivot i zdravlje onih koji ih provode, ili drugih posjetitelja Parka prirode.
- "sportske aktivnosti" su strelja±tvo, streličarstvo, let zmajevima, paragliding, slobodno penjanje, natjecateljsko skijanje i skija±ko trčanje, automobilizam, brdski biciklizam, motocros, sve vrste ekstremnih sportova i dr. sportovi na otvorenom, koji naru±avaju prirodni sklad i mir na području Parka prirode ili dovode do opasnosti za µivot i zdravlje onih koji ih provode, ili drugih posjetitelja Parka prirode,
- "livadne povr±ine namijenjene javnom kori±tenju" su livade namijenjene javnom kori±tenju koje određuje Ustanova programom za±tite, očuvanja i promicanja Parka prirode.

Članak 3.

Zaposlenici Javne ustanove "Park prirode Medvednica" (u daljnjem tekstu: Ustanova), stanovnici Parka prirode, vlasnici i ovla±tenici prava na nekretninama, pravne i fizičke osobe koje na području Parka prirode obavljaju dopu±tenu djelatnost, te posjetitelji Parka prirode, duµni su se pridrµavati odredaba ovoga Pravilnika.
Nadleµna tijela i javne sluµbe, te njihove ovla±tene sluµbene osobe, duµni su odgovarajuće primjenjivati odredbe ovog Pravilnika u ostvarivanju javnih ovlasti sukladno posebnim propisima.

Članak 4.

Ustanova je duµna skrbiti o za±titi, odrµavanju i promicanju Parka prirode.
Ustanova upravlja područjem Parka prirode na temelju programa za±tite, odrµavanja, očuvanja, promicanja i kori±tenja Parka prirode (u daljnjem tekstu: program za±tite i očuvanja Parka prirode) sukladno zakonu i ovom Pravilniku.


II. UNUTARNJI RED U PARKU PRIRODE


1. Za±tita µive i neµive prirode

Članak 5.

Radi očuvanja prostranog prirodnog i dijelom kultiviranog područja Parka prirode, koji ima ekolo±ke, rekreacijsko-turističke, odgojno-obrazovne, kulturno-povijesne i estetske vrijednosti, na čitavom njegovom području nije dopu±teno:
- gospodarska uporaba prirodnih dobara koja ugroµava njegove bitne značajke i ulogu,
- radnje i djelatnosti kojim se umanjuje vrijednost prirodnih dobara, osobito tla, ±ume, vode i drugih prirodnih vrijednosti,
- svaki zahvat koji ima ±tetan učinak na geomorfolo±ku raznolikost, kao preduvjeta razvoja i očuvanja biolo±ke i krajobrazne raznolikosti, očuvanja prirodnog genetskog sklada i sklada prirodnih zajednica, te sklada µive i neµive prirode.

1.1. Za±tita neµive prirode

Članak 6.

Radi za±tite geolo±kih, hidrogeolo±kih, geomorfolo±kih, krajobraznih i drugih vrijednosti neµive prirode u Parku prirode nije dopu±teno:
- zadiranje u tlo kojim se ugroµavaju, o±tećuju i uni±tavaju izvorne vrijednosti geolo±ke podloge, odnosno prirodnih izdanaka stijena i geolo±kih struktura, te kr±kih pojava i oblika,
- uni±tavanje i sakupljanje fosila i fosilnih ostataka, te ukrasa u ±piljama i drugim speleolo±kim objektima,
- uni±tavanje, izno±enje i otuđivanje antropolo±kih nalaza i materijalnih ostataka različitih kultura nađenih u spiljama i drugim speleolo±kim objektima,
- mijenjanje, o±tećivanje i umanjenje izvornih i estetskih vrijednosti prirodnog krajobraza i kulturno-povijesnih građevina.
Iznimno, radnje iz stavka 1. podstavka 1. i 2. ovoga članka, dozvoljene su u svrhu znanstveno-istraµivačkog rada uz dopu±tenje Ministarstva za±tite okoli±a i prostornog uređenja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).
Za±tita i očuvanje geolo±kih, hidrogeolo±kih, geomorfolo±kih i drugih krajobraznih vrijednosti provodi se temeljem programa (posebnih projekata, studije i dr.) koje donosi Ustanova uz suglasnost Ministarstva.

Članak 7.

Na području Parka prirode zabranjene su radnje koje mogu prouzročiti promjene ili o±tećenja, odnosno kojima se ugroµavaju njegove bitne značajke i vrijednosti, a posebno prirodni izgled i krajobrazne vrijednosti.
Izgradnja novih objekata, putova, dalekovoda i sl. moµe se izvoditi u skladu sa zakonom, prostornim planom posebnih obiljeµja Parka prirode "Medvednica" (u daljnjem tekstu: Prostorni plan Parka prirode), i uz ishođenje uvjeta za±tite prirode koje utvrđuje Ministarstvo.
Odredbe stavka 2. ovog članka primjenjuju se i na gradnju i postavljanje privremenih objekata.
Izgradnja, obnova kuća i drugih objekata, na području Parka prirode dopu±tena je u skladu sa zakonom, Prostornim planom Parka prirode, i uz ishođenje uvjeta za±tite prirode koje utvrđuje Ministarstvo.
Uno±enje i skladi±tenje građevnog materijala u Parku prirode dozvoljeno je samo za objekte čija je izgradnja, odnosno obnova dopu±tena, te za pravne osobe koje obavljaju registriranu djelatnost prodaje građevnog materijala.

Članak 8.

Zabranjeno je vađenje mineralnih sirovina (kamena i dr.), eksploatacija prirodnih izvora ili mijenjanje krajobraza, ako se time ugroµavaju bitne značajke i uloga Parka prirode.
Nije dopu±teno istraµivanje i eksploatacija mineralnih sirovina (kamena, ±ljunka i dr.), podizanje rudarskih objekata i postrojenja, te mijenjanje i umanjivanje kakvoće krajobraza.
Iznimno, dozvoljena je eksploatacija mineralnih sirovina u skladu s posebnim propisima, u svrhu rekultivacije postojećih napu±tenih nekultiviranih kopova, opasnih za ljude i µivotinje, te obnovu kulturno-povijesnih spomenika, uz ishođenje uvjeta za±tite prirode koje utvrđuje Ministarstvo.

Članak 9.

Zabranjeno je oneči±ćenje zraka, tla i vode, te izvornih vrijednosti kr±a, a osobito:
- odlaganje svih vrsta otpada (komunalnog, građevinskog, tehnolo±kog, opasnog),
- sve vrste emisija tvari i energije (zračenje, toplina), te mikrobiolo±ko oneči±ćenje,
- ispu±tanje tekućina i uporaba kemijskih sredstava kojima se moµe ugroziti izvornost biljnog i µivotinjskog svijeta.
Posjetitelji Parka prirode duµni su sve otpatke odloµiti na za to predviđena i označena mjesta.
Ustanova je duµna osigurati i označiti mjesta za odlaganje otpada sukladno ovom Pravilniku.
Pravne i fizičke osobe koje u Parku prirode obavljaju dopu±tenu djelatnost duµne su otpad koji nastane u obavljanju njihove djelatnosti iznijeti iz Parka prirode i odloµiti na predviđena odlagali±ta, ukoliko ga nije moguće zbrinuti u Parku prirode na ekolo±ki prihvatljiv način (kompostiranje i sl.), ili u sklopu redovitog odvoza smeća koje obavljaju nadleµne komunalne sluµbe ili druge ovla±tene pravne osobe (koncesionari).
Pravne i fizičke osobe koje obavljaju dopu±tenu djelatnost na području Parka prirode duµne su s pravnim osobama iz stavka 4. ovoga članka sklopiti ugovor o redovitom odvoµenju otpada.

2.2. Za±tita µive prirode
1.2.1. Za±tita biljnog svijeta


Članak 10.

Zabranjeno je branje, uklanjanje sa stani±ta i o±tećivanje za±tićenih biljnih i gljivljih vrsta, i njihovih dijelova.
Iznimno, branje biljnih i gljivljih vrsta te njihovih dijelova, iz stavka 1. ovoga članka, dopu±teno je za znanstveno-istraµivačke svrhe, uz dopu±tenje Ministarstva i prethodno pribavljenu suglasnost vlasnika ili ovla±tenika prava na zemlji±tu.
Sakupljanje biljnih i gljivljih vrsta, te njihovih dijelova, u svrhu prerade, trgovine i drugog prometa, koje nisu posebno za±tićene, dozvoljeno je uz dopu±tenje Ministarstva i prethodno pribavljenu suglasnost vlasnika ili ovla±tenika prava na zemlji±tu.

Članak 11.

Zabranjeno je uno±enje i sadnja stranih (alohtonih), hibridnih i kloniranih biljnih vrsta u strukturu prirodnih ±umskih zajednica na području Parka prirode.
Iznimno, radnje iz stavka 1. ovoga članka dopu±tene su uz suglasnost Ministarstva, kada se provode u svrhu za±tite biolo±ke i krajobrazne raznolikosti.

Članak 12.

Na području Parka prirode obavljanje tradicionalne poljoprivrede je dopu±teno.
Obvezna je redovita ko±nja trave i odrµavanje livadnih povr±ina koje su namijenjene javnom kori±tenju, te onih koje imaju prirodne i krajobrazne vrijednosti, u skladu s programom za±tite i očuvanja Parka prirode kojeg donosi Ustanova.
Radnje iz stavka 2. ovoga članka duµne su, na temelju programa za±tite i očuvanja Parka prirode, obavljati pravne osobe nadleµne za odrµavanje javnih povr±ina u Parku prirode, odnosno Ustanova.

Članak 13.

Na livadnim povr±inama namijenjenim javnom kori±tenju i onima koje imaju prirodne i krajobrazne vrijednosti nije dopu±teno paljenje trave i korova.
Livadne povr±ine iz stavka 2. ovoga članka određuje Ustanova programom za±tite i očuvanja Parka prirode.

Članak 14.

Na području Parka prirode sječa ±uma i po±umljavanje dozvoljeno je na temelju ±umskogospodarske osnove i uz uvjete za±tite prirode koje utvrđuje Ministarstvo.
Na području Parka prirode, osim na posebno za±tićenim područjima (±umski rezervati i dr.), provodi se obnova ±uma u skladu sa posebnim propisima te uvjetima za±tite prirode koje utvrđuje Ministarstvo.
Uvjeti za±tite prirode sastavni su dio ±umskogospodarskih osnova.
Na pitanja gospodarenja ±umama u Parku prirode koja nisu uređena ovim Pravilnikom, primjenjuju se propisi koji uređuju način upravljanja i gospodarenja ±umama, ako Zakonom o za±titi prirode i ovim Pravilnikom nije drugačije propisano.

1.2.2. Za±tita µivotinjskog svijeta

Članak 15.

Na području Parka prirode nije dopu±teno rastjerivanje, hvatanje, drµanje, ubijanje i prepariranje za±tićenih µivotinja i njihovih razvojnih oblika, te uklanjanje njihovih stani±ta.
Iznimno, radnje iz stavka 1. ovoga članka dopu±tene su u znanstveno-istraµivačke svrhe, uz dopu±tenje Ministarstva.
Za±tita i očuvanje posebno za±tićenih µivotinjskih i autohtonih vrsta na području Parka prirode, provodi se na temelju stručne studije i uspostavljenog stalnog praćenja (monitoring), sukladno mjerama za±tite koje propisuje ministar nadleµan za poslove za±tite prirode.

Članak 16.

Na području Parka prirode dopu±tena je ispa±a i kretanje stoke.
Ispa±a i kretanje stoke dopu±tena je samo uz nadzor.
Nije dopu±tena ispa±a stoke u posebno za±tićenim dijelovima prirode unutar Parka prirode, kao i na područjima gdje to ne dozvoljavaju ±umskogospodarske osnove ili program za±tite i očuvanja Parka prirode.
Nije dopu±teno bez nadzora kretanje domaćih µivotinja koje mogu nanijeti ±tetu ili ozljede posjetiteljima Parka prirode.
©tetu koju nanesu domaće µivotinje u Parku prirode duµan je otkloniti ili nadoknaditi vlasnik tih µivotinja.

Članak 17.

U Parku prirode, u pravilu, nije dopu±teno tretiranje kemijskim sredstvima ili na drugi način masovno uni±tavanje ±tetočina bilja.
Uz dopu±tenje Ustanove, na temelju posebnih uvjeta za±tite prirode koje utvrđuje Ministarstvo, mogu se obavljati mjere za±tite od ±tetočina na način prihvatljiv za prirodu.
Uvjetima za±tite prirode iz stavka 2. ovoga članka utvrđuju se rokovi koji osiguravaju primjereno provođenje propisanih mjera za±tite.

Članak 18.

Na području Parka prirode nije dopu±teno sakupljanje puµeva, pijavica, rakova i dr. u svrhu prerade, trgovine i drugog prometa bez dopu±tenja Ministarstva, te prethodno pribavljene suglasnosti vlasnika ili ovla±tenika prava na zemlji±tu ili na drugim povr±inama na kojima se sakupljanje obavlja.

2. Lov i uzgoj divljači

Članak 19.

Na području Parka prirode lov i uzgoj divljači dopu±ten je u skladu s ovim Pravilnikom i uvjetima za±tite prirode koje utvrđuje Ministarstvo.
Dijelovi Parka prirode koji se nalaze u granicama Grada Zagreba i Zagrebačke µupanije nelovna su područja.
Dijelovi Parka prirode koji se nalaze u granicama Krapinsko-Zagorske µupanije lovno su područje sa sljedećim lovi±tima: lovi±te br. 27. - Oroslavlje, lovi±te br. 28. - Donja Stubica i lovi±te br. 29. - Gornja Stubica.
Granice lovi±ta iz stavka 2. ovoga članka određene su Odlukom o izmjenama Odluke o ustanovljenju zajedničkih otvorenih lovi±ta ("Sluµbeni glasnik Krapinsko-zagorske µupanije" br. 2/01), i ne mogu se mijenjati bez suglasnosti Ustanove.
Lov u granicama lovi±ta iz stavka 3. ovog članka dopu±ten je u skladu s lovnogospodarskim osnovama i uz ishođenje uvjeta za±tite prirode koje utvrđuje Ministarstvo.
Uvjeti za±tite prirode sastavni su dio lovnogospodarskih osnova.
Radi praćenja stanja divljači provoditelji lovnogospodarskih osnova duµni su Ustanovi jedanput godi±nje dostavljati podatke o broju i vrsti odstrijeljene divljači.
Na nelovnim područjima u Parku prirode provodi se Program za±tite divljači koji se donosi na temelju posebnih propisa, i uz ishođenje uvjeta za±tite prirode koje utvrđuje Ministarstvo.
Program za±tite divljači iz stavka 8. ovoga članka mora biti usugla±en i s programom za±tite i očuvanja Parka prirode kojeg donosi Ustanova.

Članak 20.

Vatreno oruµje u Parku prirode mogu nositi i koristiti u skladu sa zakonom i ovim Pravilnikom glavni nadzornik i nadzornici, te druge ovla±tene sluµbene osobe za vrijeme obavljanja sluµbe.
Pored osoba iz stavka 1. ovog članka propisano lovačko oruµje mogu nositi lovoovla±tenik i lovci ovla±teni po lovoovla±teniku na području Parka prirode na kojem je dopu±ten lov, osim subotom, nedjeljom, drµavnim praznikom i blagdanom.

3. Istraµivanje

Članak 21.

Park prirode, kao područje vi±estrukih prirodnih i znanstvenih vrijednosti, namijenjen je među ostalim i znanstvenom istraµivanju.
Za istraµivanje iz stavka 1. ovoga članka potrebno je ishoditi dopu±tenje Ministarstva.
Dopu±tenje iz stavka 2. ovog članka sadrµi i uvjete za±tite prirode.
Znanstvena istraµivanja na području Parka prirode izvode se uz prethodnu obavijest Ustanovi, te se stoga prijavljuju Ustanovi najkasnije osam dana prije namjeravanog početka terenskog istraµivanja.
O dopu±tenju za znanstveno istraµivanje Ministarstvo izvje±ćuje Ministarstvo znanosti i tehnologije.
Pravne i fizičke osobe koje su obavile istraµivanje duµne su u roku od ±ezdeset dana, od dana zavr±etka istraµivanja, dostaviti izvje±će o istraµivanju i rezultatima istraµivanja Ministarstvu i Ustanovi.

Članak 22.

Ustanova će prekinuti istraµivačke radnje u slučaju da se istraµivači ne pridrµavaju uvjeta utvrđenih u dopu±tenju, ili posebno dogovorenih s Ustanovom o načinu i vremenu istraµivanja, te ako istraµivači svojom djelatno±ću i radnjama nanose nedopu±tenu ±tetu Parku prirode.
Istraµivači su duµni prekinuti istraµivanja ako to zatraµi Ustanova zbog razloga navedenih u stavku 1. ovoga članka.
Po µalbi istraµivača o prekidu istraµivanja odlučuje Ministarstvo.
4. Mjere za±tite posebno za±tićenih dijelova prirode na području Parka prirode

Članak 23.

Na području posebnih rezervata ±umske vegetacije nisu dopu±tene radnje koje bi mogle naru±iti svojstva zbog kojih su progla±eni posebnim rezervatima.
U posebnim rezervatima iz stavka 1. ovoga članka nije dopu±teno:
- branje i uni±tavanje biljaka,
- gospodarsko kori±tenje prirodnih dobara,
- melioracioni zahvati,
- uno±enje i sadnja stranih (alohtonih), hibridnih i kloniranih biljnih vrsta,
- sječa stabala, osim sječe uzrokovane o±tećenjima uslijed elementarnih nepogoda, napada biljnih bolesti i ±tetnika, su±enja i propadanja ±ume koja bi u slučaju neizvr±enja sječe uzrokovala trajno naru±avanje svojstava zbog kojih je taj dio prirode progla±en rezervatom, a za koju je potrebno ishoditi dopu±tenje Ministarstva koje sadrµi uvjete za±tite prirode,
- gradnja stalnih ili postavljanje privremenih objekata,
- gradnja i postavljanje bilo kakvih vrsta reklamnih i drugih oznaka, osim uobičajenih planinarskih markacija i ±umarskih oznaka odjela i odsjeka, te oznaka koje postavlja Ustanova,
- svi oblici rekreativnih i sportskih aktivnosti.
Za obilazak posebnih rezervata ±umske vegetacije, uz stručnu pratnju djelatnika Ustanove, plaća se naknada koju utvrđuje Ustanova.

Članak 24.

Na području geomorfolo±kog spomenika prirode ±pilje Veternica, i u njegovoj neposrednoj blizini, nisu dopu±tene radnje koje ugroµavaju njegova obiljeµja i vrijednosti, a osobito:
- uni±tavanje i o±tećivanje stijena i ±piljskog nakita, faunističkog, fosilnog, arheolo±kog i drugog materijala, te uzimanje i izno±enje njihovih uzoraka,
- ometanje ±piljske faune, u njenom prirodnom µivotu i slobodnom razvoju,
- paljenje vatre s otvorenim plamenom u ±pilji, i njezinom bliµem okruµenju,
- odbacivanje i odlaganje svih vrsta otpada u ±pilji i pred njezinim ulazom,
- postavljanje reklamnih i drugih oznaka u ±pilji, te njezinom bliµem okruµenju, osim onih koje postavlja Ustanova u edukativne i informativne svrhe, te uobičajenih planinarskih markacija i ±umarskih oznaka odjela i odsjeka,
- odrµavanje manifestacija bilo kakve vrste u ±pilji i u njenoj neposrednoj blizini,
- kori±tenje ±pilje kao skladi±ta, ili u vojne svrhe.
Obilazak ±pilje u turističke svrhe organizira Ustanova uz stručno vodstvo zaposlenika Ustanove ili po njoj drugoj ovla±tenoj stručnoj osobi.
Za turistički obilazak ±pilje, plaća se naknada čiji iznos utvrđuje Ustanova, uz suglasnost Upravnog vijeća.
Registrirane speleolo±ke udruge imaju slobodan pristup u ±pilju radi istraµivanja i obuke novih članova, uz obvezu po±tivanja uvjeta za±tite prirode i prethodnu najavu Ustanovi.
Stalan slobodan ulaz u ±pilju dozvoljen je ovla±tenim sluµbenim osobama za vrijeme obavljanja sluµbe i gorskoj sluµbi spa±avanja.

Članak 25.

Na području spomenika parkovne arhitekture i u njegovoj neposrednoj blizini nisu dopu±teni zahvati kojima bi se promijenile ili naru±ile njegove neizmijenjene vrijednosti, a osobito:
- bilo kakvo o±tećivanje stabala, grmlja i livadnih povr±ina,
- sječa stabala, osim sanitarne uz prethodno ishođenje uvjeta za±tite prirode,
- ispa±a stoke,
- svi građevinski zahvati koji naru±avaju estetske, stilske i kulturno-povijesne vrijednosti spomenika u Parku prirode,
- postavljanje reklamnih ili drugih panoa, osim onih koji daju informacije o spomeniku parkovne arhitekture i o Parku prirode, a za čije postavljanje suglasnost daje Ustanova.
Vlasnici i ovla±tenici prava na područjima iz stavka 1. ovoga članka, duµni su se pridrµavati mjera za±tite propisanih ovim Pravilnikom i zakonom.

Članak 26.

Na pitanja mjera za±tite posebno za±tićenih dijelova prirode utvrđenih člankom 23., 24. i 25., koje nisu utvrđene tim člancima, primjenjuju se druge odredbe ovoga Pravilnika, ako nisu u suprotnosti s propisanim mjerama za±tite utvrđenim citiranim člancima i Zakonom o za±titi prirode.

5. Posjećivanje, razgledavanje, rekreacija i sport
5.1. Posjetitelji


Članak 27.

Park prirode kao područje s nagla±enim prirodnim, znanstvenim, kulturnim, odgojno-obrazovnim i rekreacijsko-turističkim vrijednostima, namijenjen je, među ostalim, posjećivanju i razgledavanju.
Ustanova donosi program (model) posjećivanja i razgledavanja, kojim se pobliµe uređuju dopu±ten način i mjesta posjećivanja i razgledavanja, istovremeni broj posjetitelja na pojedinim lokalitetima, te organiziranje prezentacijskog centra Ustanove.

Članak 28.

Organizirane grupe posjetitelja Parka prirode mogu u njega ući samo na mjestima koja su određena kao ulazi u Park prirode.
Plaćanje naknade u Parku prirode moµe se propisati samo za organizirano posjećivanje:
- pojedinih lokaliteta (prirodnih vrijednosti), npr. ±pilja Veternica, rudnici Zrinski, Carionovi rudnici i dr.,
- sportsko-rekreativnih aktivnosti (trening, natjecanja i dr.),
- i kada to odredi Ustanova sukladno ovom Pravilniku.
Visinu naknade za organizirano posjećivanje Parka prirode iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje Ustanova uz suglasnost Ministarstva.
Posjećivanjem i razgledavanjem nije dopu±teno ometati obavljanje gospodarske ili druge dopu±tene djelatnosti u Parku prirode, te nanositi ±tete prirodnim, kulturno-povijesnim i drugim vrijednostima Parka prirode.

Članak 29.

Na području Parka prirode nije dopu±teno slobodno kretanje pasa.
Psi se moraju drµati vezani ili u ograđenom prostoru, te voditi na uzici.
Lovački psi smiju se kretati na području Parka prirode gdje je lov dopu±ten, suglasno propisu koji uređuje pitanja lovnog reda lovoovla±tenika.
Iznimno, dopu±teno je slobodno kretanje pasa na lokalitetima Brestovac i Adolfovac, kada je to potrebno radi ±kolovanja (dresure) sluµbenih pasa ili ±kolovanja (dresure) pasa vodiča invalidnih osoba.
Organizatori aktivnosti iz stavka 4. ovog članka duµni su za njihovo obavljanje ishoditi suglasnost Ustanove.
5.2. Prijevoz putnika, promet i parkiranje

Članak 30.

Prijevoz posjetitelja radi organiziranog razgledavanja ili obavljanja rekreacijskih i sportskih aktivnosti organizira Ustanova, ili druga ovla±tena pravna ili fizička osoba.
Ustanova moµe organiziranje prijevoza posjetitelja i razgledavanje Parka prirode, koje sama obavlja, povjeriti drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi na temelju provedenog natječaja.
Individualni posjet Parku prirode radi razgledavanja ili obavljanja rekreativnih aktivnosti u skladu s ovim Pravilnikom dopu±ten je uz uvjete propisane ovim Pravilnikom.

Članak 31.

Brzina kretanja vozila na motorni pogon na putovima u Parku prirode, ograničena je:
- za osobna vozila, do 30 km/h.
- traktore, radne strojeve i kultivatore, do 20 km/h;
Ograničenja iz stavka 1. ovoga članka ne odnose se na javne prometnice i prometovanje vozila Ministarstva, jedinica područne (regionalne) samouprave i jedinica lokalne samouprave, te pravnih osoba s javnim ovlastima u obavljanju poslova iz njihovog djelokruga, kada je to nuµno u obavljanju njihove djelatnosti.
Na dva glavna cestovna ulaza u Park prirode (Bliznec, Pila) Ustanova je duµna istaknuti prometni red.

Članak 32.

U Parku prirode, osim na javnim prometnicama i javnim parkirali±tima, istovremeno moµe biti onoliko vozila koliko ima uređenih i organiziranih parkirnih mjesta.

Članak 33.

Parkiranje vozila na području Parka prirode, dopu±teno je samo na predviđenim i označenim mjestima.
Mjesta za parkiranje koja nisu obuhvaćena reµimom javnih prometnica i javnih parkirali±ta određuje Ustanova.
Za parkiranje na mjestima iz stavka 2. ovoga članka plaća se jednokratna novčana naknada čiju visinu određuje Ustanova uz suglasnost Ministarstva.
Ustanova je duµna osigurati da sva mjesta za parkiranje koja ona organizira budu odgovarajuće označena.
Nije dopu±teno parkiranje i zaustavljanje vozila unutar Parka prirode na mjestima koja nisu za tu svrhu posebno određena i obiljeµena.

Članak 34.

Na prometnicama u parku prirode, osim javnim prometnicama, gdje nije moguće zbog ±irine prometnice mimoilaµenje vozila, moraju se uspostaviti ugibali±ta u najduµim razmacima od 300 metara, te odgovarajuće sigurnosne ograde na mjestima gdje se prometnica znatno uzdiµe iznad donje razine usjeka ili se nalazi na uzvi±enju.
Radnje iz stavka 1. ovoga članka duµne su izvr±iti pravne osobe koje koriste te prometnice za obavljanje dopu±tenih djelatnosti, odnosno pravne osobe koje su na to obvezane prema posebnim propisima.

5.3. Boravak i noćenje posjetitelja

Članak 35.

Boravak i noćenje posjetitelja izvan naselja i namjenskih objekata na području Parka prirode dozvoljen je samo na za to predviđenim i označenim mjestima.
Mjesta za boravak i noćenje posjetitelja izvan naselja i objekata iz stavka 1. ovoga članka, određuje Ustanova.

Članak 36.

Na području Parka prirode nije dopu±teno kampiranje, odnosno logorovanje, osim na mjestima koja su uređena za tu namjenu.
Uz dopu±tenje Ustanove moµe se u određenim slučajevima odobriti kampiranje odnosno logorovanje mimo uvjeta utvrđenih stavkom 1. ovoga članka.

Članak 37.

Nije dopu±teno loµenje vatre, kao i uporaba uređaja i naprava s plamenom na otvorenom prostoru u Parku prirode, osim na mjestima koja su posebno uređena i označena za tu namjenu.

5.4. Rekreacija i sport

Članak 38.

Park prirode kao područje s nagla±enim rekreacijsko-sportskim vrijednostima, namijenjen je među ostalim i rekreacijsko-
-sportskim aktivnostima.
Rekreativne aktivnosti u smislu stavka 1. ovoga Pravilnika dopu±tene su na području Parka prirode, uz ograničenja propisana ovim Pravilnikom i drugim propisom.
Sportske aktivnosti dopu±tene su u skladu s ovim Pravilnikom i posebnim propisima, uz ishođenje uvjeta za±tite prirode koje utvrđuje Ministarstvo.
Sportske aktivnosti dopu±tene su samo na za to unaprijed predviđenim mjestima.
Mjesta za provođenje sportskih aktivnosti iz stavka 4. ovoga članka, utvrđuje Ustanova u skladu s Prostornim planom Parka prirode.
Organizirane sportske aktivnosti provodi Ustanova, ili druga ovla±tena pravna ili fizička osoba.
Organiziranje sportskih aktivnosti koje se jo± ne provode na području Parka prirode, Ustanova moµe povjeriti drugim pravnim i fizičkim osobama uz uvjete utvrđene ovim Pravilnikom.

Članak 39.

Organizatori sportskih aktivnosti na području Parka prirode duµni su osigurati prisustvo redarske i sluµbe spa±avanja za vrijeme odrµavanja odnosno obavljanja aktivnosti, kad ih na to obvezuje ovaj Pravilnik ili poseban propis.
Određene za±titne radnje iz stavka 1. ovoga članka organizatori mogu povjeriti Ustanovi uz plaćanje naknade koja se utvrđuje ugovorom.

Članak 40.

Pravne ili fizičke osobe koje organiziraju sportske ili neke druge aktivnosti na otvorenim prostorima Parka prirode duµne su Ustanovi prijaviti mjesto i vrijeme namjeravane aktivnosti, očekivani broj sudionika i posjetitelja, te planirane mjere za odrµavanje reda i sigurnosti (spa±avanja).
Ustanova će izdati dopu±tenje za obavljanje aktivnosti iz stavka 1. ovog članka ako su ispunjeni uvjeti propisani ovim Pravilnikom.
Za izdavanje dopu±tenja iz stavka 2. ovoga članka plaća se naknada čiji iznos utvrđuje Ustanova. Sredstva ostvarena naknadom koriste se za za±titu, očuvanje i promicanje Parka prirode.

Članak 41.

Ustanova moµe, ako za to postoje opravdani razlozi, posebno u svezi sigurnosti posjetitelja i za±tite prirodnih vrijednosti, zabraniti privremeno ili trajno, na određenom dijelu ili na čitavom području Parka prirode obavljanje pojedinih rekreativnih, sportskih ili drugih aktivnosti.

Članak 42.

Ustanova moµe organizirati ±kole za rekreativne i sportske aktivnosti, ili to povjeriti drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi.

5.5. Skijanje

Članak 43.

Skijanje kao oblik rekreativne aktivnosti od posebnog je značaja za promicanje i turističko-ugostiteljsku ponudu Parka prirode.
Nije dopu±teno skijanje izvan postojećih uređenih i označenih staza (Bijeli, Crveni, Plavi i Zeleni spust, Činovnička livada).
Zabrana iz stavka 2. ovoga članka, ne odnosi se na pripadnike gorske sluµbe spa±avanja kada provode redovite vjeµbe ili akcije spa±avanja, druge ovla±tene sluµbene osobe za vrijeme obavljanja sluµbe, te osobe zaduµene za uređenje i odrµavanje staza.
Izgradnja novih i pro±irenje postojećih skija±kih staza, i staza za skija±ko trčanje, moguća je samo u skladu s Prostornim planom Parka prirode, i uz ishođenje uvjeta za±tite prirode koje utvrđuje Ministarstvo.
Odredbe stavka 4. ovoga članka odnose se i na izgradnju novih, i postavljanje privremenih objekata koji sluµe odrµavanju skija±kih staza, ili obavljanju turističko-ugostiteljskih i drugih djelatnosti.
Pravna osoba ovla±tena za orgaaniziranje i provođenje skija±kih aktivnosti na području Parka prirode duµna je za vrijeme trajanja skija±ke sezone osigurati stalno deµurstvo gorske sluµbe spa±avanja na skijali±tima.

5.6. Speleologija

Članak 44.

Spu±tanje u jame i druge speleolo±ke objekte provodi se pod nadzorom i uz dopu±tenje Ustanove, u skladu s uvjetima za±tite prirode koje utvrđuje Ministarstvo.
Način obavljanja aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka pobliµe se uređuje odlukom Upravnog vijeća Ustanove.
Radnje iz stavka 1. ovoga članka dopu±tene su u svrhu znanstvenog istraµivanja, vjeµbe i ±kolovanja članova speleolo±kih udruga i pripadnika gorske sluµbe spa±avanja.
Za radnje iz stavka 1. ovoga članka, kada se provode u cilju spa±avanja unesrećenih, gorska sluµba spa±avanja ne treba traµiti dopu±tenje Ustanove, ali je o izvedenim radnjama duµna u primjerenom roku izvijestiti Ustanovu.
Osobe koje provode radnje iz stavka 1. ovoga članka duµne su za vrijeme obavljanja radnji osigurati prisustvo sluµbe za spa±avanje.
Sluµbu za spa±avanje moµe organizirati Ustanova ili to povjeriti drugoj pravnoj osobi.

6. Ratarstvo i stočarstvo

Članak 45.

Na području Parka prirode dopu±tena je tradicionalna poljoprivreda na postojećim poljoprivrednim povr±inama, kao i uzgoj domaćih ba±tinjenih µivotinja.
Dopu±teno je obnavljanje poljoprivrednih povr±ina, kao i uspostava farmi za uzgoj domaćih i divljih µivotinja, kao i ostalih stočarskih djelatnosti u skladu sa zakonom i uz ishođenje uvjeta za±tite prirode koje utvrđuje Ministarstvo.

7. Obavljanje djelatnosti

Članak 46.

U Parku prirode dopu±tene su djelatnosti koje ne ugroµavaju izvornost prirode, odnosno njene bitne značajke i ulogu, uz ishođenje uvjeta za±tite prirode koje utvrđuje Ministarstvo.
Pravne i fizičke osobe koje obavljaju dopu±tene djelatnosti na području Parka prirode duµne su postupati u skladu sa zakonom, provedbenim propisima donesenim na temelju zakona i ovim Pravilnikom.
Za obavljanje gospodarskih djelatnosti na području Parka prirode potrebno je dopu±tenje Ustanove, ako zakonom ili ovim Pravilnikom nije drugačije određeno.
Za izdavanje dopu±tenja, odnosno za obavljanje gospodarske i druge djelatnosti iz stavka 3. ovoga članka, plaća se naknada čiji iznos utvrđuje Ustanova uz suglasnost Ministarstva.
Sredstva ostvarena od naknade za obavljanje gospodarske djelatnosti iz stavka 3. ovoga članka, isključivo se koriste za za±titu i očuvanje prirodnih vrijednosti Parka prirode.
Ako Ustanova ustupa obavljanje određene svoje djelatnosti drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi provodi se natječajni postupak na način propisan Statutom Ustanove.

Članak 47.

Na području Parka prirode nije dopu±teno snimanje ili fotografiranje u komercijalne svrhe bez dopu±tenja Ustanove.
Za izdavanje dopu±tenja plaća se naknada čiji iznos utvrđuje ravnatelj Ustanove uz suglasnost Upravnog vijeća.
O aktivnostima iz stavka 1. ovoga članka osobe koje ih provode duµne su unaprijed obavijestiti Ustanovu.

Članak 48.

S pravnim osobama koje obavljaju gospodarsku djelatnost na području Parka prirode Ustanova sklapa ugovor kojim se uređuju međusobni odnosi, sukladno uvjetima za±tite prirode koje utvrđuje Ministarstvo i ovom Pravilniku.

III. MJERE ZA©TITE OD PO®ARA

Članak 49.

Mjere za±tite od poµara u Parku prirode organiziraju i provode pravne osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost, te vlasnici, odnosno korisnici građevina, građevinskih dijelova i prostora na području Parka prirode, u suradnji s Ustanovom.
Mjere za±tite od poµara na području Parka prirode osobe iz stavka 1. ovog članka organiziraju i provode u suradnji s javnim vatrogasnim postrojbama, dobrovoljnim vatrogasnim dru±tvima i vatrogasnim zajednicama s područja Parka prirode, te predstavničkim tijelima Grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske µupanije.
Radi preventivne za±tite od poµara Ustanova u suradnji s JP "Hrvatske ±ume" i drugim pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju dopu±tenu djelatnost u Parku prirode organizira i osigurava:
- stalnu motrilačko-dojavnu sluµbu,
- stalnu prohodnost putova i staza kroz ±ume i ±umsko zemlji±te,
- ispravnost uređaja za ga±enje poµara i njihovo stalno tehničko osuvremenjivanje,
- zabranu loµenja vatre izvan naselja i mjesta koja su posebno označena i određena za tu namjenu.

Članak 50.

U cilju ostvarivanja mjera za±tita od poµara na području Parka prirode pravne i fizičke osobe duµne su primjenjivati i provoditi posebnim propisima utvrđene mjere za±tite od poµara.
Ustanova mjere za±tite od poµara provodi u skladu sa zakonom, Pravilnikom o za±titi od poµara, Procjenom ugroµenosti od poµara i Planom za±tite od poµara, koje donosi nadleµno tijelo Ustanove.

Članak 51.

U cilju osiguranja mjera za±tite od poµara Ustanova, JP "Hrvatske ±ume" i druge pravne i fizičke osobe koje obavljaju dopu±tenu djelatnost na području Parka prirode uspostavljaju sustav preventivne za±tite od poµara, grade i odrµavaju protupoµarne putove i prosjeke, te osiguravaju odgovarajuću opremu za ga±enje poµara.
Ustanova, JP "Hrvatske ±ume" i druge pravne i fizičke osobe koje obavljaju dopu±tenu djelatnost na području Parka prirode, svatko na svom području kojim gospodari ili obavlja djelatnost, neposredno nadziru primjenu propisa u svezi sa za±titom od poµara, te osiguravaju provođenje potrebnih mjera za±tite.
U cilju kvalitetnog provođenja za±tite od poµara Ustanova vodi evidenciju odgovornih pravnih i fizičkih osoba za pojedina područja djelatnosti, kao i za pojedina područja Parka prirode, nadzire i koordinira njihov rad u cilju ostvarivanja mjera za±tite od poµara, prati ostvarivanje planova za±tite od poµara, nadzire stanje propisane opreme, te odrµavanje protupoµarnih prosjeka, puteva i staza.

Članak 52.

JP "Hrvatske ±ume" i druge pravne i fizičke osobe koje obavljaju dopu±tenu djelatnost u Parku prirode duµni su odrµavati prohodnost protupoµarnih putova, staza i prosjeka i opreme, te nadzirati njihovo uporabno stanje, svatko na svom području i u svom djelokrugu utvrđenom propisima o protupoµarnoj za±titi.

Članak 53.

U slučaju poµara do dolaska zapovjednika javne vatrogasne postrojbe ga±enjem poµara rukovodi osoba određena općim aktom kojim se propisuje postupanje u slučaju nastanka poµara.

Članak 54.

Pored zabrane loµenja vatre na otvorenim prostorima Parka prirode, osim na za to posebno određenim mjestima, u Parku prirode nije dopu±teno skladi±tenje i manipuliranje zapaljivim i eksplozivnim sredstvima bez dopu±tenja Ustanove i poduzimanja preventivnih sigurnosnih mjera za±tite.

IV. OZNAKE UNUTAR PARKA PRIRODE

Članak 55.

Označavanja na području Parka prirode obavljaju se sukladno ovome Pravilniku i elaboratu označavanja kojeg donosi Upravno vijeće Ustanove uz suglasnost Ministarstva.
Označavanje na javnim prometnicama obavlja se sukladno propisima o sigurnosti prometa na cestama.
Jezično označavanje obvezno je na hrvatskom i engleskom jeziku.
Jezično označavanje moµe biti i na nekom drugom stranom jeziku o čemu odlučuje Upravno vijeće Ustanove.

Članak 56.

Granice Parka prirode označavaju se informativnim pločama s natpisom: "Park prirode Medvednica", i to na mjestima gdje prometnice i putovi ulaze u Park prirode.
U ±umskim i na drugim predjelima granica se označava uobičajenim ±umskim oznakama na stablima, na stijenama ili na drugi prikladan način.

Članak 57.

Putovi i staze označavaju se uobičajenim planinarskim oznakama (markacijama).
Na području Parka prirode Ustanova moµe postavljati putokaze, informativne ploče sa oznakama vrhova, vidikovaca, mjesta, planinarskih i drugih objekata, lovi±ta, planinarskih staza, speleolo±kih objekata, botaničkih i drugih za±tićenih objekata prirode, kao i informativne ploče s kartom ili edukativnim tekstom, informativne ploče sa znakovima zabrane ili dopu±tenja pojedinih radnji, te prometne oznake.
Informativne ploče i oznake, osim standardiziranih oznaka (prometni znakovi), trebaju biti estetski oblikovani i izrađeni od prirodnog materijala (drvo, kamen).
Nije dopu±teno skidanje ili mijenjanje informativnih ploča i znakova iz stavka 2. ovoga članka bez dopu±tenja Ustanove, kao i bilo kakvo njihovo o±tećivanje.

Članak 58.

Na području Parka prirode nije dopu±teno postavljanje informativnih ploča s imenima tvrtki, reklamnih i drugih panoa bez dopu±tenja Ustanove i ishođenja uvjeta za±tite prirode koje utvrđuje Ministarstvo.
Za postavljanje i drµanje informativnih ploča i panoa iz stavka 1. ovoga članka plaća se godi±nja naknada koju utvrđuje Ustanova.
Pravne i fizičke osobe koje obavljaju dopu±tenu djelatnost u Parku prirode imaju pravo, na svojim objektima postavljati ploče s imenom tvrtke, kao i druge prikladne obavijesne ploče kojima se ne naru±avaju ambijentalne vrijednosti, u skladu sa zakonom i ovim Pravilnikom.

V. NADZOR I UPRAVNE MJERE

Članak 59.

Nadzor nad provođenjem ovoga Pravilnika obavlja Ustanova i Ministarstvo, svatko u sklopu svojih nadleµnosti.

Članak 60.

Neposredni nadzor u Parku prirode obavljaju glavni nadzornik i nadzornici (u daljnjem tekstu: nadzornik)
U obavljanju radnji iz stavka 1. ovoga članka nadzornik surađuje s pravnim i fizičkim osobama koje u Parku prirode obavljaju dopu±tenu djelatnost (JP "Hrvatske ±ume", planinari, ±umari, lovci i dr.).
Način suradnje iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje Upravno vijeće Ustanove.

Članak 61.

Nadzornik ima sluµbenu iskaznicu.
Sluµbenom iskaznicom dokazuje se sluµbeno svojstvo, identitet i ovlasti nadzornika.
Sluµbena iskaznica pravokutnog je oblika veličine 85 x 55 mm, presvučena plastičnim materijalom.
Prednja strana iskaznice u gornjem desnom dijelu sadrµi znak i naziv Ustanove, a ispod naziva velikim slovima pi±e: "SLU®BENA ISKAZNICA NADZORNIKA".
U lijevom dijelu prednje strane nalazi se mjesto za fotografiju nadzornika (25 x 32 mm), a ispod teksta "Sluµbena iskaznica nadzornika" označuje se mjesto za potpis nadzornika.
Poleđina Sluµbene iskaznice sadrµi tekst OVLAST ZA OBAVLJANJE POSLOVA NADZORNIKA PARKA PRIRODE "MEDVEDNICA", evidencijski broj Sluµbene iskaznice, datum izdavanja, mjesto za pečat i mjesto za potpis ravnatelja Ustanove.

Članak 62.

O izdanim Sluµbenim iskaznicama Ustanova vodi evidenciju.
Evidencija iz stavka 1. ovoga članka vodi se u upisniku Ustanove koji sadrµi: ime i prezime nadzornika kojemu je izdana Sluµbena iskaznica, evidencijski broj Sluµbene iskaznice, datum izdavanja Sluµbene iskaznice, te odjeljak za napomenu.
Nadzornik koji izgubi Sluµbenu iskaznicu ili na drugi način ostane bez nje, duµan je o tome bez odgađanja izvijestiti glavnog nadzornika i ravnatelja ustanove.
Ako glavni nadzornik izgubi Sluµbenu iskaznicu ili na drugi način ostane bez nje, duµan je o tome bez odgađanja izvijestiti ravnatelja Ustanove.
Nova Sluµbena iskaznica izdat će se osobama iz stavka 3. i 4. ovog članka, nakon ±to je gubitak, odnosno nestanak Sluµbene iskaznice prijavljen na način propisan stavkom 3. i 4. ovoga članka.
Nadzornik kojemu prestaje radni odnos u Ustanovi, ili koji bude razrije±en duµnosti, duµan je nakon prestanka radnog odnosa, odnosno nakon razrje±enja Sluµbenu iskaznicu predati ravnatelju Ustanove.
Ako glavnom nadzorniku prestaje radni odnos u Ustanovi, ili bude razrije±en duµnosti, duµan je nakon prestanka radnog odnosa, odnosno nakon razrje±enja Sluµbenu iskaznicu predati ravnatelju Ustanove.

Članak 63.

Nadzornik ima propisanu odoru na kojoj je znak Parka prirode na jednoj strani, a na drugoj znak Sluµbe nadzora.
Izgled i boju znaka Sluµbe nadzora propisuje ravnatelj Ustanove.
Izgled, boju i pravila no±enja odore propisuje Upravno vijeće Ustanove.

Članak 64.

Nadzornik smije za vrijeme obavljanja sluµbe nositi kratko oruµje.
Vrstu, uvjete i pravila no±enja oruµja za vrijeme obavljanja sluµbe određuje ravnatelj Ustanove u skladu sa zakonom.

Članak 65.

Ako se nadzorniku prilikom provođenja nadzora pruµi fizički otpor, odnosno ako se takav otpor osnovano očekuje, nadzornik moµe zatraµiti pomoć ovla±tenih sluµbenih osoba nadleµne policijske uprave.

Članak 66.

Nadzornik je u obavljanju nadzora odgovoran glavnom nadzorniku i ravnatelju Ustanove, a glavni nadzornik ravnatelju Ustanove, ako propusti poduzeti, odnosno odrediti mjere ili radnje, koje je po zakonu ili ovom Pravilniku bio duµan poduzeti, odnosno odrediti, ako prekorači svoje zakonom i ovim Pravilnikom utvrđene ovlasti, ako ne podnese prijavu, odnosno ne obavijesti ravnatelja Ustanove, a po potrebi i drugo tijelo, o nedostacima i nepravilnostima koje je utvrdio u provođenju nadzora u Parku prirode.

Članak 67.

U obavljanju nadzora nadzornik je ovla±ten:
- zatraµiti od posjetitelja osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na temelju koje se moµe utvrditi identitet posjetitelja,
- pregledati prtljagu i prijevozno sredstvo posjetitelja,
- pregledati ulov i sredstva za lov radi utvrđivanja da li je lov obavljen u skladu s ovim Pravilnikom,
- zatraµiti predočenje dopu±tenja za obavljanje određene djelatnosti kada je to propisano ovim Pravilnikom,
- poduzimati i druge radnje i mjere potrebite za provođenje reda u Parku prirode propisanog ovim Pravilnikom.

Članak 68.

Nadzornik je ovla±ten:
- privremeno oduzeti opremu ako je osoba zatečena u obavljanju nedopu±tenih aktivnosti u Parku prirode tom opremom,
- oduzeti i drugi protupravno prisvojeni dio µive i neµive prirode koji pripadaju Parku prirode,
- zabraniti prodaju robe koja se na području Parka prirode prodaje bez dopu±tenja Ustanove,
- privremeno oduzeti robu koja se na području Parka prirode prodaje suprotno odredbama ovoga Pravilnika,
- zabraniti na licu mjesta obavljanje nedopu±tene djelatnosti,
- zabraniti na licu mjesta obavljanje sportskih aktivnosti koje se organiziraju i provode suprotno odredbama ovoga Pravilnika,
- narediti izvr±enje obveze, ako u postupku kontrole utvrdi da se one ne obavljaju prema odredbama ovoga Pravilnika,
- narediti uspostavu prija±njeg stanja ako posebnim propisom nije drugačije određeno,
- zabraniti obavljanje svih radnji i djelatnosti koje se obavljaju suprotno odredbama ovoga Pravilnika,
Nadzornik je ovla±ten naplatiti novčanu kaznu sukladno ovom Pravilniku.

Članak 69.

Protiv fizičke ili pravne osobe koja obavlja radnje protivno odredbama ovoga Pravilnika, nadzornik, pored ovla±tenja iz članka 67. i 68. ovoga Pravilnika, ovla±ten je naplatiti novčanu kaznu na licu mjesta i podnijeti prekr±ajnu ili kaznenu prijavu.

Članak 70.

Ako fizičke ili pravne osobe ne postupe po nalogu nadzornika donesenom u obavljanju nadzora, nadzornik moµe, u opravdanim slučajevima i kada je to po prirodi obveze, narediti izvr±enje obveze putem trećih osoba i u skladu sa zakonom provesti postupak naplate tro±kova od osobe koja je bila duµna postupiti po nalogu.

Članak 71.

Opremu ili alat utvrđen člankom 67. ovoga Pravilnika nadzornik moµe privremeno oduzeti, do pravomoćnosti presude o izvr±enom prekr±aju ili kaznenom djelu.
O privremenom oduzimanju predmeta nadzornik izdaje potvrdu s točno označenim oduzetim predmetima po vrsti i količini.
Ustanova je duµna osigurati uvjete za odrµavanje i čuvanje privremeno oduzetih predmeta.
Nadzornik je duµan voditi upisnik privremeno oduzetih predmeta.
U upisnik iz stavka 4. ovoga članka upisuju se podaci o vrsti i količini privremeno oduzetih predmeta, razlog privremenog oduzimanja, datum i vrijeme privremenog oduzimanja, podaci o osobi kojoj su predmeti privremeno oduzeti i ime i prezime nadzornika koji je predmete privremeno oduzeo.

Članak 72.

Ako nadzornik utvrdi da je povredom propisa učinjen prekr±aj ili kazneno djelo, duµan je bez odgađanja, a najkasnije u roku 8 (osam) dana, od dana sastavljanja zapisnika, podnijeti prekr±ajnu odnosno kaznenu prijavu.
Uz zahtjev za pokretanje prekr±ajnog odnosno kaznenog postupka prilaµe se zapisnik o činjenicama utvrđenim prilikom obavljanja nadzora.

Članak 73.

U postupku provođenja nadzora nadzornik izriče upravnu mjeru sukladno ovla±tenju utvrđenom člankom 68. stavkom 1. ovoga Pravilnika.
Nadzornik donosi upravnu mjeru u obliku rje±enja.
®alba protiv rje±enja o upravnoj mjeri moµe se izjaviti Ministarstvu.
®alba se izjavljuje putem Ustanove.
®alba ne zadrµava izvr±enje rje±enja.

Članak 74.

Nadzornik je duµan rje±enje iz članka 73. ovoga Pravilnika donijeti i dostaviti stranci bez odgađanja, a najkasnije u roku 8 (osam) dana, od dana sastavljanja zapisnika.
Protiv rje±enja nadzornika o određivanju upravne mjere stranka moµe u roku 8 (osam) dana od dana dostave rje±enja izjaviti µalbu Ministarstvu.
Ako nadzornik nađe da je podnijeta µalba dopu±tena, pravovremena i izjavljena od ovla±tene osobe, a nije novim rje±enjem zamijenio rje±enje koje se µalbom pobija, duµan je u roku 3 (tri) dana od dana primitka µalbu uputiti na rje±avanje Ministarstvu.
Ministarstvo je duµno rje±enje o µalbi donijeti i dostaviti stranci u roku 30 (trideset) dana, računajući od dana primitka uredno predane µalbe.

Članak 75.

Zaključak o dozvoli izvr±enja rje±enja nadzornik je duµan donijeti bez odgađanja, a najkasnije u roku 8 (osam) dana, od dana kad je rje±enje postalo izvr±no.
Tro±kove izvr±enja snosi stranka koja je bila duµna izvr±iti upravnu mjeru.

Članak 76.

Na vođenje postupka u svezi izricanja upravnih mjera propisanih ovim Pravilnikom primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

Članak 77.

Nadzornik je ovla±ten naplatiti novčanu kaznu na licu mjesta za prekr±aje propisane člankom 81. i 82. ovoga Pravilnika.
O naplaćenoj kazni na mjestu prekr±aja izdaje se potvrda.
Ako prekr±itelj iz bilo kojeg razloga ne plati kaznu na mjestu prekr±aja, moµe to učiniti u roku 8 (osam) dana, od dana kad je učinjen prekr±aj.
Ako osoba koja je učinila prekr±aj odbije platiti kaznu na mjestu prekr±aja ili ne plati kaznu u roku od 8 (osam) dana, nadzornik podnosi zahtjev za pokretanje prekr±ajnog postupka nadleµnom prekr±ajnom sudu radi utvrđivanja prekr±ajne odgovornosti sukladno ovom Pravilniku i Zakonu o za±titi prirode.
Uz zahtjev za pokretanje prekr±ajnog postupka prilaµe se zapisnik o činjenicama utvrđenim prilikom nadzora i o odbijanju plaćanja kazne na mjestu prekr±aja, odnosno u roku utvrđenom stavkom 4. ovoga članka.
Ako se strani drµavljani zateknu u prekr±aju, provodi se hitan postupak propisan zakonom.

Članak 78.

Nadzornik je duµan voditi očevidnik o obavljenim pregledima i poduzetim mjerama.
Način vođenja očevidnika propisuje ravnatelj Ustanove.

VI. KAZNENE ODREDBE


Članak 79.

Novčanom kaznom od 3.000,00 do 15.000,00 kn kaznit će se za prekr±aj pravna i fizička osoba ako:
1. gradi objekte, putove, dalekovode i sl., bez ishođenja uvjeta za±tite prirode (članak 7.),
2. vadi mineralne sirovine, obavlja eksploataciju prirodnih izvora ili mijenja krajobraz na način da ugroµava značajke Parka prirode (članak 8. stavak 1. i 2.),
3. oneči±ćava zrak, tlo i vodu, te izvorne vrijednosti kr±a, te ako u obavljanju dopu±tene djelatnosti nastali otpad ne iznese ili ne odloµi na predviđena odlagali±ta (članak 9. stavak 1. i 4.),
4. bere, sakuplja, uklanja sa stani±ta i o±tećuje za±tićene biljne i gljivlje vrste, i njihove dijelove, bez dopu±tenja Ministarstva, ili sakuplja biljke i gljivlje vrste, i njihove dijelove u svrhu prerade, trgovine i drugog prometa, bez dopu±tenja Ministarstva (članak 10.),
5. unosi i sadi strane (alohtone), hibridne i klonirane biljne vrste u strukturu prirodnih ±umskih zajednica, osim kada se ove radnje provode uz dopu±tenje Ministarstva, koje se izdaje u svrhu za±tite biolo±ke i krajobrazne raznolikosti (članak 11.),
6. pali travu i korov na livadama namijenjenim javnom kori±tenju i livadama s velikim prirodnim i krajobraznim vrijednostima (članak 13.),
7. obavlja sječu i po±umljavanje bez ishođenja uvjeta za±tite prirode (članak 14. stavak 1.),
8. ne ugradi uvjete za±tite prirode u ±umskogospodarske osnove (članak 14. stavak 2.),
9. rastjeruje, proganja, uznemiruje, hvata, ozljeđuje i ubija za±tićene µivotinje i njihove razvojne oblike, te uklanja njihova stani±ta bez dopu±tenja Ministarstva (članak 15.),
10. obavlja ispa±u stoke na posebno za±tićenim objektima prirode, kao i na područjima gdje to ne dozvoljavaju ±umskogospodarske osnove (članak 16. stavak 3.),
11. obavlja mjere za±tite od ±tetočina bez ishođenja uvjeta za±tite prirode (članak 17. stavak 2.),
12. sakuplja puµeve, pijavice, rakove i dr., u svrhu prerade, trgovine i drugog prometa bez dopu±tenja Ministarstva, i bez suglasnosti vlasnika ili ovla±tenika na zemlji±tu na kojem se sakupljanje i branje obavlja (članak 18.),
13. provodi lovnogospodarske osnove protivno utvrđenim uvjetima za±tite prirode (članak 19.),
14. obavlja terenska istraµivanja bez ishođenja dopu±tenja Ministarstva (članak 21. stavak 2.),
15. ne postupi po odluci Ustanove o prekidu terenskih istraµivanja (članak 22. stavak 1. i 2.),
16. obavlja nedopu±tene radnje na području posebnih rezervata ±umske vegetacije (članak 23.),
17. obavlja nedopu±tene radnje na području spomenika prirode i njegovoj neposrednoj blizini (članak 24.),
18. obavlja nedopu±tene radnje na području spomenika parkovne arhitekture i njegovoj neposrednoj blizini (članak 25.),
19. organizira ili obavlja sportske aktivnosti protivno ovom Pravilniku i uvjetima za±tite prirode, ili na nedopu±tenim mjestima (članak 38. stavak 3. i 4.),
20. ne osigura prisustvo redarske sluµbe i sluµbe za spa±avanje tijekom obavljanja sportskih aktivnosti, kada je na to obvezan posebnim propisom ili ovim Pravilnikom (članak 39.),
21. ne prijavi mjesto i vrijeme namjeravane sportske ili druge aktivnosti, očekivani broj sudionika i posjetitelja, te planirane mjere za odrµavanje reda i sigurnosti, ili ne ishodi dopu±tenje Ustanove (članak 40.),
22. ne postupi sukladno odluci Ustanove o privremenoj ili trajnoj zabrani obavljanja rekreativnih, sportskih ili drugih aktivnosti na određenom području (članak 41.),
23. ne osigura stalno prisustvo sluµbe za spa±avanje na skijali±tima za vrijeme skija±ke sezone (članak 43. stavak 6.),
24. organizira i obavlja spu±tanje u jame i druge speleolo±ke objekte bez nadzora i dopu±tenja Ustanove, ili suprotno odluci Upravnog vijeća (članak 44. stavak 1. i 2.),
25. ne osigura prisustvo sluµbe za spa±avanje za vrijeme spu±tanja u jame i druge speleolo±ke objekte (članak 44. stavak 5.),
26. obnavlja poljoprivredne povr±ine, gradi i uspostavlja farme za uzgoj domaćih i divljih µivotinja bez ishođenja uvjeta za±tite prirode (članak 45. stavak 2.),
27. obavlja djelatnost bez ishođenja uvjeta za±tite prirode (članak 46. stavak 1.),
28. ne ishodi dopu±tenje Ustanove za obavljanje gospodarske djelatnosti (članak 46. stavak 3.),
29. snima ili fotografira u komercijalne svrhe bez dopu±tenja Ustanove (članak 47.),
30. ne organizira i ne provodi mjere za±tite od poµara na način propisan zakonom i ovim Pravilnikom (članak 50., 51., i 52.),
31. skladi±ti i manipulira zapaljivim eksplozivnim sredstvima bez dopu±tenja Ustanove i poduzimanja preventivnih sigurnosnih mjera za±tite (članak 54.),
32. postavlja i drµi informativne ploče s imenima tvrtki, re-klamne ili druge panoe bez dopu±tenja Ustanove, i bez ishođenja uvjeta za±tite prirode (članak 58. stavak 1.).
Za prekr±aje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 700,00 do 5.000,00 kn.

Članak 80.

Novčanom kaznom od 500,00 do 5.000,00 kn kaznit će se za prekr±aj fizička osoba ako:
1. obavlja ispa±u i dopusti kretanje stoke bez nadzora pastira (članak 16. stavak 2.),
2. započne terensko istraµivanje bez suglasnosti Ustanove (članak 21. stavak 4.),
3. o dopu±tenom znanstvenom istraµivanju ne podnese izvje±će (članak 21. stavak 5. i 6.),
4. ne plati propisanu naknadu (članak 28. stavak 2.),
5. dopusti slobodno kretanje pasa, ili pse ne drµi vezane, u ograđenom prostoru ili ih ne vodi na uzici (članak 29.),
6. prekorači dopu±tenu brzinu (članak 31. stavak 1.),
7. parkira i zaustavlja vozila na prometnicama i na mjestima koja nisu za tu svrhu posebno određena i obiljeµena (članak 33. stavak 4.),
8. boravi i noći izvan predviđenih mjesta (članak 35.),
9. kampira odnosno logoruje na mjestima koja nisu uređena za tu namjenu, bez dopu±tenja Ustanove (članak 36.),

Članak 81.

Novčanom kaznom od 200,00 kn kaznit će se na mjestu izvr±enja prekr±aja osoba ako:
1. pere osobne automobile ili druga vozila na području Parka prirode na mjestima gdje je to izričito zabranjeno (članak 9. stavak 1.),
2. odlaµe otpatke na mjestu na kojem nije predviđeno i označeno za odlaganje (članak 9. stavak 2.),
3. parkira ili zaustavlja vozilo na prometnicama unutar Parka prirode na mjestima koja nisu za tu svrhu posebno određena i obiljeµena (članak 33.),
4. boravi ili noći izvan predviđenih i označenih mjesta (članak 35. stavak 1. i 2.),
5. skida ili mijenja informativne ploče i znakove bez dopu±tenja Ustanove, ili ih bilo kako o±tećuje (članak 57. stavak 4.).

Članak 82.

Novčanom kaznom od 400,00 kn kaznit će se na mjestu izvr±enja prekr±aja osoba ako:
1. kampira ili logoruje na mjestima koja nisu određena za tu namjenu (članak 36.),
2. loµi vatru ili uporabljuje uređaje i naprave s plamenom na otvorenom prostoru (članak 37.),
3. obavlja sportske aktivnosti na mjestima koja za to nisu određena, i na nedopu±ten način (članak 38. stavak 3. i 4.),
4. obavlja spu±tanje u jame i druge speleolo±ke objekte bez nadzora Ustanove (članak 44. stavak 1.),
5. snima ili fotografira u komercijalne svrhe bez dopu±tenja Ustanove (članak 47.).

Članak 83.

Prihodi ostvareni od naplate novčanih kazni na mjestu prekr±aja prihodi su Ustanove i koriste se za za±titu i promicanje Parka prirode.

VII. PRIJELAZNE I ZAVR©NE ODREDBE

Članak 84.

Ovla±tena tijela Ustanove donijet će akte propisane ovim Pravilnikom, u roku 30 (trideset) dana, od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.
Ustanova će u roku 60 (±ezdeset) dana, od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, obaviti označavanje na području Parka prirode sukladno ovom Pravilniku.

Članak 85.

Pravne i fizičke osobe koje na području Parka prirode obavljaju gospodarsku ili drugu dopu±tenu djelatnost, te vlasnici i ovla±tenici prava na nekretninama u Parku prirode, duµni su pribaviti dopu±tenje za obavljanje djelatnosti te svoju djelatnost i rad uskladiti s odredbama ovoga Pravilnika u roku od 60 (±ezdeset) dana, od dana njegova stupanja na snagu.

Članak 86.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 612-07/01-12/0081
Urbroj: 531-01-01-3
Zagreb, 24. prosinca 2001.

Ministar
Boµo Kovačević, v. r.

STARE VIJESTI
2007.
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
2006.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2005.
1
2
3
5
6
7
8
9
10
12
2004.
2
4
6
7
8
10
12
2003.
1
2
3
4
6
7
8
10
12

 

Prikaľi Planinarski savez Zagreba na većoj karti
SAVEZI
Savez gorskih vodiča Hrvatske
Zagebački ąportski savez
Hrvatski Olimpijski odbor
Hrvatski orijentacijski savez
Gorska sluľba spaąavanja
Hrvatski planinarski savez
Međunarodni orijentacijski savez
Hrvatski zbor učitelja i trenera skijanja
PLANINARSKA DRUŠTVA
HPD "Zagreb-Matica"
PD "Grafičar"
HPD "Ericsson-Nikola Tesla"
HPD "Kapela"
HPD "Lipa"
PD "Naftaplin"
HPD "Pliva"
PD HPT "Sljeme"
HPD "Susedgrad"
PD "Šumar"
PDS "Velebit"
HPD "Jastrebarsko"
HPD "Vihor"
HPD "Zanatlija"
HPD "®eljezničar"
HPD "Stanko Kempny"
PLANINARSKA OPREMA
Maya Maya
Iglu sport
Mamut
ClimbHigh
ORIJENTACIJSKI SPORT
ZAGREB
OK "Vihor"
POK "Maksimir"
OK "Orion"
OK "Ivan Merz"
OK "Kapela"
SAMOBOR
OK "Japetć"
ALPINIZAM I SPORTSKO PENJANJE
Pulfer
CroClimbing
Climbing Omiš
Climbing Croatia
Chalkbag - Austrija
AO Željezničar
AO Velebit
Big Walls
8a.nu
ATLETIKA U HRVATSKOJ
Triatlon i maraton u Hrvatskoj
Sljemenski brdski maraton
NACIONALNI PARKOVI
NP Brijuni
NP Kornati
NP Krka
NP Mljet
NP Paklenica
NP Plitvička jezera
NP Sjeverni Velebit
PARKOVI PRIRODE
Park prirode Biokovo
Park prirode Medvednica
Park prirode Papuk
Park prirode Telaščica
Park prirode Učka
Park prirode Velebit
Park prirode Vransko jezero
Park prirode Žumberak
Samoborsko gorje
OSTALI LINKOVI
Sljeme
Stipe Božić

© Planinarski savez Zagreba